Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Rättsövergrepp

Den kinesiska regeringen agerade utanför dess konstitutionella befogenhet, förgrep sig på medborgares grundläggande rättigheter och överskred sina egna ramar i sitt krig mot Falun Gong och dess utövare.

— Edelman and Richardson [1]

Överträdelse av kinesisk lag

När Jiang Zemin ville agera mot Falun Gong så hade det ingen betydelse för honom att det inte fanns lagrum eller att de åtgärder han förde ut var utanför konstitutionen. Han satte igång förföljelsekampanjen och skapade senare "lagar" för att backa upp sitt agerande. Kampanjen mot Falun Gong är en fortsatt påminnelse om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förmåga att åsidosätta konstitutionen.

Förutom det ofta framhållna tillägget som förkunnar att "staten respekterar och upprätthåller mänskliga rättigheter" (Artikel 33), så innefattar den kinesiska konstitutionen 16 andra bestämmelser som sammanfattar specifika fri- och rättigheter. Där innefattas religionsfrihet (Artikel 36), yttrandefrihet (Artikel 35) och rätten till utbildning (Artikel 46). Ytterligare bestämmelser förbjuder olaglig arrestering (Artikel 37) och våld mot kvinnor, barn och äldre (Artikel 49).

I förföljelsen av Falun Gong har man brutit mot alla dessa lagtexter. Överträdelserna har inte begränsats till konstitutionens innehåll. Som den kinesiske advokaten Gao Zhisheng sagt, så har KKP genom sin behandling av Falun Gong ignorerat delar av den kinesiska brottsbalken, såväl som allmänna rättsliga principer, såsom retroaktivt gällande lagar (news). Human Rights Watch har beskrivit det som en "fernissa av ett rättssamhälle" och framhåller att den lagstiftning som kinesiska statstjänstemän åberopar som laglig grund för förföljelsen, i själva verket antogs tre månader efter att kampanjen inletts (news).

Överträdelser av internationella överenskommelser

I betraktande av dessa rättsliga förpliktelser innebär kampanjen mot Falun Gong att en rad allvarliga frågor ställs. Bland de viktigaste fördrag KKP har ratifierat finns Folkmordskonventionen från 1948, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) från 1976, Tortyrkonventionen från 1984 och Barnkonventionen från 1989. Sedan 1999 har emellertid regimen systematiskt brutit mot många internationella överenskommelser i sina ansträngningar att radera ut Falun Gong. Det innefattar överträdelser man direkt har i åtanke, som rätten till sitt liv, religionsfrihet, yttrandefrihet och rätten att inte utsättas för tortyr.

En fullständig förteckning över de internationella fördrag som KKP anslutit sig till och sedan ignorerar i förföljelsen av Falun Gong finns här.

Komprometerat domstolsväsen

Kinesiska domstolar är inte oberoende, utan är istället infogade under KKP:s ledning. Alla domare är partimedlemmar och tillsätts och avsätts av partiet. Att upprätthålla sitt arbete är därför avhängigt att följa partiets instruktioner och definitivt så när det handlar om känsliga frågor. Det är utifrån denna bakgrund, som då KKP:s ledare Jiang Zemin förbjöd Falun Gong, det kinesiska rättssystemet inte framträdde som ett försvar mot orättvisa, utan istället som ett redskap för förtryck (se rapport från den Internationella juristkommissionen).

Kinesiska domstolar är inte oberoende, utan är istället infogade under KKP:s ledning. Alla domare är partimedlemmar och tillsätts och avsätts av partiet. Att upprätthålla sitt arbete är därför avhängigt att följa partiets instruktioner och definitivt så när det handlar om känsliga frågor. Det är utifrån denna bakgrund som när KKP:s ledare Jiang Zemin förbjöd Falun Gong, så framträdde inte det kinesiska rättssystemet som ett försvar mot orättvisa, utan istället som ett redskap för förtryck (se rapport från den Internationella juristkommissionen).

I oktober 1999, tre månader efter att förföljelsekampanjen officiellt fördes ut, började Kinas Högsta domstol utfärda direktiv till lägre domstolar med instruktioner om hur de måste samarbeta i kampanjen mot Falun Gong. Följande månad gav HD domstolarna order att de måste uppfylla deras roll genom att "beslutsamt ålägga hårda straff". En vecka senare, i Hiananprovinsen, skedde den första "rättegången" mot Falun Gong-utövare. I slutet av rättegången som varade mindre än en dag, dömdes alla fyra till fängelse i upp till tolv år, på den vaga anklagelsen "underminering av lagstiftningens tillämpning". Hundratals andra har därefter fängslats i upp till 18 år (för en förteckning över anklagelser och straff, se Amnestys rapport).

De stora majoriteten Falun Gong-utövare som har fängslats har dock aldrig ställts inför domstol. De dömdes istället genom "administrativ internering" till upp till tre års fångenskap för "omskolning genom arbete", dvs. tvångsarbetsläger.

"Den verkliga maktstrukturen i Kina kan inte hittas i konstitutionen. Verklig makt är hos kommunistpartiet" — Daniel Chow, kinesisk rättsexpert [2]

Referenser:

[1] B Edelman and JT Richardson, Falun Gong and the Law: Development of Legal Social Control in China, Nova Religio, Vol. 6, No. 2, April 2003, pp. 312-331, 312.

[2] D Chow, The Legal System of the People’s Republic of China (St. Paul, 2003), p114.

Artiklar i denna kategori

Fyra advokater som försvarar Falun Gong-utövare kidnappade 2014-04-05

Förföljda advokater Har utsatts för misshandel och tortyr - precis som de offer de företräder

New York - Fyra framträdande advokater för mänskliga rättigheter som företräder Falun Gong-utövare, fängslades i ett underjordiskt fängelse i nordöstra Kina, officiellt kallat ett "rättsutbildningscenter" (Legal Education Center) och har utsatts för misshandel.

- Kidnappning av Falun Gong-utövare, deras familjemedlemmar och även deras rättsliga företrädare sker dagligdags verklighet i Kina. Även om Xi Jinpings administration basunerar ut om program mot korruption och avskaffande av det allmänt föraktliga arbetslägersystemet, så visar kidnappningarna och misshandeln av de fyra framträdande advokaterna för mänskliga rättigheter tydligt, att i verkligheten har det inte skett någon grundläggande förändring, säger Levi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center.


Människorättsadvokat som försvarat Falun Gong misshandlad i kinesiskt fängelse 2011-02-03

Förföljda advokater New York - En människorättsadvokat från nordöstra Kina som i november 2009 dömdes till sju års fängelse för att ha bistått Falun Gong-utövare, har blivit slagen och satts i isoleringscell, uppger källor i Kina för Falun Dafa Information Center.

Wang Yonghang fängslades i slutet av 2009 efter att ha försvarat Falun Gong-utövare och publicerat öppna brev som bestred det lagliga i den tioåriga förföljelsen av gruppen. Wang påtalade att "artikel 300" - bestämmelsen som oftast används för att fängsla Falun Gong-utövare - inte uppfyller internationella rättsliga normers minimikrav gällande tydlighet och noggrannhet.


Världens ledare måste kräva frisläppande av Gao Zhisheng och slut på förföljelsen av Falun Gong 2009-02-13

Förföljda advokater NEW YORK – Den kinesiska säkerhetstjänstens svåra tortyr av, och försvinnandet av, den framstående människorättsadvokaten och Nobelprisnominerade Gao Zhisheng belyser den livsfara som Falun Gong-utövare och de som kommer till deras försvar i Kina lever under och detta måste föranleda en kraftig internationell reaktion, sade Falun Dafa Information Center på tisdagen.


Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN 2008-11-10

Människorättsorganisationer New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem. 


Känd kinesisk försvarsadvokat bortförd av säkerhetspolis efter öppet brev till den amerikanska kongressen 2007-09-26

Förföljda advokater Gao Zhishengs brev efterlyser en amerikansk bojkott av de olympiska spelen p g a förföljelsen av Falun Gong

Gao Zhisheng, en av Kinas mest framträdande människorättsadvokater och 2007 års pristagare av Bruno Kreisky-stiftelsens människorättspris, sågs enligt ögonvittnen föras bort av säkerhetspolis från sitt hem i Peking i söndags, den 23 september. Gao hade brutit det mest känsliga tabuet i kommunistkina genom att offentligt kräva ett slut på förföljelsen av Falun Gong.

Bortförandet kom mindre än 48 timmar efter att Gao låtit publicera ett öppet brev till kongressen i USA. I brevet bad han USA att bojkotta de olympiska spelen i Peking 2008 eftersom kommunistpartiet fortfarande driver en kampanj mot Falun Gong.

 

Advokat Gao Zhisheng kidnappad av polis 2006-08-25

Förföljda advokater Den 15 augusti arresterade kinesisk polis den kände människorättsadvokaten Gao Zhisheng. Gao har blivit internationellt känd för sitt mod att ta sig an i Kina känsliga ärenden och för att stå upp mot regimens kränkningar och övergrepp. Gripandet av Gao skedde dagarna innan en rättegång skulle hållas mot den blinde människorättsaktivisten Chen Guangcheng. Gao är en av mycket få advokater som i rättssaker företrätt landsmän som utsatts för regimens kränkningar.

EU-parlamentets Vice talman Edward McMillan-Scott har uttryckt sin bestörtning över att den kinesiska regimen gripit advokat Gao Zhisheng:

– Det är ohyggligt att [Gao] har blivit arresterad av polis med tanke på hans åtaganden när det gäller mänskliga fri- och rättigheter i Kina.


Välkänd kinesisk advokat offentliggör detaljerat om tortyr 2006-01-16

Förföljda advokater ”Varje gång de torterades kunde modern och sonen höra varandras skrik”

Den välkände kinesiske civilrättsadvokaten Gao Zhisheng har publicerat ett tredje öppet brev riktat till Kinas kommunistpartis (kkp) ledare Hu Jintao och Wen Jiabao, och fördömer den brutala förföljelsen av Falun Gong. Brevet (på Epoch Times, på svenska) avslöjar detaljerat fall som han personligen undersökt under flera veckor, under hård press från kommunistpartiet om att avbryta sitt arbete.

Bland de fall som Gao dokumenterade finns en mor och son som inom några dagar torterades till döds i samma arbetsläger. ”Varje gång de utsattes för tortyr så kunde de höra varandras skrik/gråt av smärta,” skrev Gao.


Brev från den kinesiske advokaten Gao Zhisheng 2006-01-11

Förföljda advokater ”Vi måste omedelbart sätta stopp för den brutalitet som kväver vår nations samvete och moral”

Gao Zhishengs tredje öppna brev till Hu Jintao och Wen Jiabao

Av Gao Zhisheng

Hu Jintao, Wen Jiabao och alla andra hederliga kinesiska landsmän:

Jag, Gao Zhisheng, sänder hälsningar till er från Changchun.

Först skulle jag vilja uttrycka min djupaste sorg över de oskyldiga kinesiska medborgare som blivit dödade av Guandongs regering samt mina kondoleanser och mitt stöd till offrens anhöriga [i]. Samtidigt vill jag framföra min kraftfullaste protest mot den brutalitet varmed man slaktar våra goda landsmän. Jag vill på det bestämdaste uppmana vår högsta ledning att följa de grundläggande principer som erkänns av civiliserade samhällen, såsom att straffa mördarna och de ansvariga, samt att hjälpa och ersätta de anhöriga till offren.


Framstående kinesisk advokat förtjänar stöd för sitt försvar av Falun Gong-utövare - istället tystas han 2005-11-15

Förföljda advokater FDI oroas över stängningen av advokats byrå

Stängningen följer på att Gao har vägrat att ta tillbaka det öppna brev (hela brevet) till president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao angående den våldsamma förföljelse av Falun Gong som den kinesiska regimen har bedrivit under sex år. Gao använder i detta öppna brev flera sidor till personliga redogörelser han har om tortyr, död och den tragik som han har undersökt.