Talen vid presskonferensen i Stockholm den 21 september 2004

Chowa Choo, Malin Nordstrand, Peter Berquist, Hans Bengtsson och Helena Bargholtz

Representanten för Svenska föreningen för Falun Dafa, Chowa Choo:

Välkomna till pressmötet!

Jag ska ta upp bakgrunden till varför vi vill föra rättsprocesser mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och hans medhjälpare i förföljelsen av Falun Gong.

I drygt fem år har förföljelsen i Kina pågått med fruktansvärda följder för människor som endast vill följa sin andliga övertygelse i fred.

Falun Gong är en populär metod för kroppslig och själsligt välbefinnande med rötter i den kinesiska kulturen. I slutet av 1998 fanns det över 70 miljoner som hade tagit metoden till sina hjärtan men Kinas dåvarande statschef Jiang Zemin ansåg att hans maktposition hotades av detta och han förbjöd Falun Gong i juli 1999.

Han bildade en Gestapo-liknande organisation, den så kallade 610-byrån, för att med tvång, våld och skrämsel terrorisera oskyldiga människor, deras familjer, vänner, kollegor och bekanta. Arbetsgivare tvingas avskeda Falun Gong-utövare, barn till utövare berövas möjligheten till skolgång, pensionärer får sina ålderspensioner konfiskerade och många har tvingats lämna sina hem som har plundrats.

Antalet dokumenterade fall där utövare dödats i polisförvar är nu 1047. Med tanke på den rådande informationsblockaden in Kina befarar vi att dödsiffran är mycket högre. I Kina finns det ett omfattande system av arbetsläger som fungerar som ett verktyg för politiskt förtryck och omskolning. I dessa arbetsläger finns över 100,000 Falun Gong-utövare. Även mentalsjukhus missbrukas för att bryta ned Falun Gong-utövare mentalt genom tvångsbehandling med starka mediciner i likhet med det som hände i det forna Sovjetunionen

Utövare i Kina har ingen möjlighet att få sina röster hörda därför vill vi föra deras talan genom att bl. a. dra Jiang Zemin och hans medhjälpare inför domstol i Sverge, vilket är ett demokratiskt land med ett rättsystem. Vi inte är ensamma om att driva sådana processer, de har redan initierats i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgien, USA, Australien, Spanien, England, Sydafrika osv.

Så många människor har dött, så många liv har förstörts, så mycket lidande och orättvisor! Förövarna kan aldrig återbetala sina skulder, men vi vill att de åtminstone ska veta att vad de har gjort är fel!

Tack så mycket!

Representanten från Falun Gong Informationscenter Hans Bengtsson:

Under talet vidarebefordrades hälsningar från Amnestys svenska sektion och lästes upp några utdrag ur Amnestyrapporterna 2003 och 2004.

Ur Amnestys rapport 2003:

Tiotusentals Falun Gong-utövare har blivit godtyckligt fängslade i Kina sedan den andliga rörelsen förbjöds som ett "hot mot den sociala och politiska stabiliteten" i juli 1999. Vissa har blivit anklagade för brott och dömts efter orättvisa rättegångar, medan andra har skickats till arbetsläger utan rättegång. Många av dem rapporteras ha blivit torterade och misshandlade i fångenskap.

Falun Gong-källor har hävdat att en speciell enhet inom regeringen, den så kallade 610-byrån skapades för att leda kampanjen mot Falun Gong. Den utfärdade 2001 oskrivna instruktioner som tillät polisen och andra ämbetsmän att gå bortom lagens begränsningar i kampanjen, och befriade dem från ansvar om Falun Gong-utövare dog i fångenskap på grund av misshandel. Över 350 (1) Falun Gong-utövare rapporteras dödade i fångenskap sedan förbudet 1999.

De program som sändes medan tv-stationen i Changchun var i händerna på Falun Gong-utövare innehöll bilder på Li Hongzhi, Falun Gongs andlige ledare, som föddes i Changchun men nu bor i USA. De sände också en film som anklagade regeringen för att ha iscensatt den händelse på Himmelska fridens torg förra året (2001) där påstådda Falun Gong-utövare satte eld på sig själva. Bilder från den händelsen här sänts mycket i Kina i ett uppenbart försök att vända den allmänna opinionen emot gruppen.

Ur Amnestys årsrapport 2004:

Förtryck av andliga och religiösa grupper

Medlemmar av inofficiella andliga eller religiösa grupper, inkluderat vissa qigong-grupper och oregistrerade kristna grupper, fortsätter att bli godtyckligt fängslade, torterade och misshandlade.

Retoriken förstärktes i de officiella medierna mot den andliga rörelsen Falun Gong, som förbjöds som en "heretisk organisation" i juli 1999 och piskade upp våldsamma och intoleranta stämningar mot Falun Gong. Fängslade Falun Gong-utövare, inklusive ett stort antal kvinnor, riskerade tortyr, innefattande sexuella övergrepp, särskilt om de vägrade avsäga sig sin utövning

Enlig Falun Gong-utövare i andra länder har fler än 800 (1) fängslade Falun Gong-utövare dött sedan 1999, vanligen till följd av tortyr eller misshandel.

Deng Shiying rapporterades död den 19 juli, dagen efter att hon släpptes från Jilins kvinnofängelse i Changchun i Jilinprovinsen. Där hon avtjänade ett sjuårigt fängelsestraff för att ha producerat och spridit informationsmaterial som beskrev människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina. Enligt källor inom Falun Gong, blev hon slagen av andra fångar, som drivits till det av fångvaktare, kort innan hennes frisläppande.

Kommentar:
(1) Det bekräftade antalet dödsfall är just nu 1047, 21 september 2004 /red

Källa:
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/annualreport2003
http://web.amnesty.org/report2004/index-eng

Advokat Peter Bergquist

Advokat Peter Bergquist

Kina är ett land som ibland beskrivs i termer av politisk stabilitet. Den verkliga sanningen är att en regim som inte vågar möta sitt folk i fria, öppna och demokratiska val inte kan representera stabilitet. Den verkliga sanningen är att en regim som möter krav på mänskliga rättigheter och demokrati med pansarvagnar inte kan representera stabilitet. Den verkliga sanningen är att ett land som saknar ett fristående rättssystem, där advokater inte kan företräda sina klienter utan att bestraffas, där domarna rekryteras direkt från kommunistpartiet, inte kan representera stabilitet. Den bistra sanningen är att den kinesiska regimen representerar raka motsatsen till det som menas med stabilitet.

Lägg därtill att Kina är ett land, som trots det kommunistiska utanverket, är ett land där allting kan köpas för pengar. Tillstånd att bedriva företag köps för pengar. Tillstånd att bedriva information och propaganda för mänskliga rättigheter kan köpas för pengar. Fängelserna finansieras genom att anhöriga till de som sitter i fängelserna debiteras avgifter. Avrättningar finansieras genom att de anhöriga till de som avrättas betalar kulorna som dödat deras anhöriga. Sedan säljs deras invärtes organ till transplantationskirurger.

Av alla dessa penningtransaktioner så får kommunistpartiets medlemmar och dignitärer sin beskärda del. De här exemplen visar att Kina inte bara är ett instabilt land utan att det också är ett land i moraliskt förfall.

Vad Kina behöver är inte stabilitet i nuvarande form utan det behöver förändring, det behöver mer demokrati, mer mänskliga rättigheter, mer öppenhet och mer moral.

Den kinesiska regimen har istället valt att möta alla sådana krav med våld och journalister från utlandet som kritiserar eller sprider information om vad som föregår i Kina beviljas inte visering.

Det är i det här perspektivet som man ske se förföljelsen av Falun Gong-utövarna.  Falun Gong-utövarna är inte en politisk rörelse. Men det är en rörelse som är större än kommunistpartiet och det är en rörelse som genom sina krav på Sanning, Godhet, Tålamod representerar en moralisk resning som är främmande för kommunsistpartiet. Just den moraliska aspekten i Falun Gong är förmodligen det som kommunistpartiet uppfattar som det allvarligaste hotet.

Jag brukar säga att för att förstå desperationen hos den kinesiska regimen så måste man förstå att människor som inte har några andra ambitioner än att leva i enlighet med sitt samvete och att meditera i Kinas parker, de uppfattas alltså som ett dödligt hot mot regimen. När man förstår att den typen av fredliga människor, som inte vill göra annat än att leva i enlighet med sin övertygelse, uppfattas som ett dödligt hot, så förstår man också att den ofattbara desperationen och grymheten hos den kinesiska regimen.

Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera år. Den är direkt inspirerad av kommunistpartiet och den är ledd av ett särskilt organ som är instiftat under kommunistpartiets ledning. Ett stort antal människor har de senaste åren torterats ihjäl i kinesiska fängelser. Trovärdiga siffror handlar om 3–4000 personer. Alltså har 3–4000 personer de senaste åren torterats ihjäl i kinesiska fängelser.

Det vi har sett utspela sig här idag, under några timmar, är således något som pågår dagligen i Kina. Alla dessa vidriga scener där människor torteras och där kvinnor våldtas och där människor dödas för att de vill leva i enlighet med sin moraliska övertygelse, pågår alltså ständigt i det kinesiska samhället.

Från det kinesiska rättsväsendets sida är inga reaktioner att vänta. Förövarna till de här vedervärdiga brotten, från de personer som håller i nycklarna till fängelsehålorna, till de personer som givit order om förföljelsen, går fortfarande ostraffade.

Det alternativ som står världssamfundet till buds, det är att använda respektive länders nationella domstolar för att ställa förövarna till svars och över hela världen pågår nu en kampanj där det samlas bevis och ställs förövare till svars för brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Den här kampanjen pågår över hela världen: Från södra Afrika till Skandinavien, från USA till Europa, pågår det och planeras det rättsliga processer mot torterarna i Kina.

Även Sverige kan bidra till den här kampanjen. De brott som är aktuella är framför allt de brott som i Sverige definieras som människorov. De brotten har straffminimum på fyra år i straffskalan. Vilken innebär att de brotten kan bestraffa i Sverige oavsett var på jordklotet de har begåtts, oavsett vem som har begått dem och oavsett nationaliteten på offret. Det är alltså möjligt för Sverige att ingripa mot tortyren i Kina.

Men det är inte bara så att det är möjligt att göra det. Det finns också en folkrättslig skyldighet att göra det. Därför att de här brotten faller under tortyrkonventionen. Tortyrkonventionen stipulerar att de underskrivande staterna skall bestraffa brott mot konventionen. Det innebär att Sverige som har skrivit på konventionen inte bara har en möjlighet att bestraffa brotten mot mänskliga rättigheter i Kina utan man har också en folkrättslig skyldighet att göra det.

Därmed finns det anledning att ta upp en annan fråga, nämligen den att det sägs ofta att den här typen av brott är bättre att de bestraffas i respektive hemländer. Den erfarenhet som finns när det gäller att bestraffa makthavare för gamla brott mot mänskliga rättigheter är framför allt de erfarenheter som fanns när den spanske åklagaren Baltazar Garcon försökt ställa Augusto Pinochet till svars. Erfarenheterna från det målet är framför allt att processer i andra länder kan stimulera till processer i hemlandet. De här processerna över hela världen kan förhoppningsvis också i ett längre perspektiv också innebära krav på mänskliga rättigheter i Kina.

Kinas demokratisering förutsätter som en viktig komponent att brotten mot mänskliga rättigheter bestraffas. De människor som har fått sina anhöriga dödade har rätt till kompensation för de brotten och de människor som har förövat de brotten, de är skyldiga att avtjäna sitt straff. I annat fall kan ingen demokratisering värd namnet ske.

Således är det så att Jiang Zemin som har givit order om denna vidriga förföljelse, kan straffas och han kommer att straffas, antingen i Kina eller i Sverige.

Tack !

Helena Bargholtz, riksdagsledamot (fp)

Kära åhörare:

Riksdagsledamot Helena Bargholtz

Visst är det väl konstigt att en grupp som Falun Gong, som på sitt sätt är en väldigt harmlös grupp, politiskt sett, men med en väldigt stark förankring hos väldigt många människor när det gäller filosofin – att den ska skrämma en regering som den kinesiska? Den kinesiska regeringen som upplevs som så stark och mäktig, den är så rädd för den här Falun Gong-rörelsen.

Det är hemskt vad Falun Gong-utövare har råkar ut för, det har vi just fått vittnesmål om. Men jag måste säga att samtidigt är det härligt att se att en rörelse som Falun Gong kan skrämma en stor stark kinesisk regering.

Jag är riksdagsledamot och jag har under alla år engagerat mig för Falun Gong, därför att jag tycker att det är en mycket mycket viktig mänsklig rättighet.

Redan när de diskuterades om Kina skulle få de olympiska spelen 2008 så menade jag och en del andra med mig att det inte var rimligt att ge Kina den här möjligheten. Jag hoppades att de i den olympiska kommittén som fattar beslut om vem som skulle få de här prestigefyllda spelen skulle rösta nej till att ge Kina detta. Tyvärr blev det inte fallet, som vi vet, utan Kina får ju de här spelen 2008.

Det hette då, när man hade fattat det här beslutet – för alla var ju medvetna om den kritik som redan då riktades mot Kina, på grund av bristen på mänskliga rättigheter – då hette det: Det blir så bra att Kina får spelen, för då tvingas Kina skärpa sig och visa omvärlden att man har en mänsklig regering. Men så har ju uppenbarligen inte skett. Vi har fått höra idag att människor fortsätter att plågas, på grund av sin filosofiska och religiösa övertygelse*.

Jag vill därför väcka frågan – jag vet att det är mycket kontroversiellt – men jag tycker inte att Kina förtjänar att ha de olympiska spelen 2008 och det räcker att vi ser tillbaka till exempelvis 1936, när Berlin fick spelen och det blev en otrolig propagandaframgång för Adolf Hitler.

I Moskva bojkottades spelen 1980 av många länder och det ledde till förändrade förhållanden i Afghanistan bland annat. Därför tycker jag att det är rimligt att man väcker en debatt huruvida det är rimligt att länder som bekänner sig till mänskliga rättigheter också tycker att man ska skicka deltagare till de olympiska spelen. Detta är ju i och för sig ingen politisk fråga, det vill jag gärna säga, men jag känner att som skattebetalare är jag ju med och finansierar det svenska olympiska deltagandet.

Jag vill avslutningsvis säga att jag beundrar alla de här Falun Gong-utövarna, inte minst de som är i Kina och som utsätter sig för allt det här lidandet på grund av sin tro, de är otroligt modiga. Jag vill också avslutningsvis önska alla Falun Gong-utövare lycka till när man nu väcker talan mot Jiang Zemin för brott mot mänskliga rättigheter:

Lycka till!

Kommentar:
* Falun Gong är en andlig utövningsmetod /red

AGERA NU

I FOKUS