FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong 2004

Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, utgav nyligen publikationen "2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Detta är andra utgåvan med rapporter från United Nations Human Rights Commission's Special Rapporteurs (FN:s specialrapportörer), med dokumenterade fall av övergrepp mot Falun Gong-utövare av Kinas regim.

Arbetsgruppen tillkännagav utgivningen av publikationen med titeln "2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong".

FN:s specialrapportörer utger årliga rapporter om situationen för de mänskliga
rättigheterna i världen. Förföljelsen av Falun Gong har väckt allt mer fördömande från människorättskommissionens specialrapportörer. Förföljelsen av Falun Gong framhävs speciellt i många rapporter.

Till exempel anser FN-rapportörerna om "utomrättsligt agerande, summariska rättsprocesser och godtyckliga avrättningar" att "specialrapportören är fortsatt mycket oroad över dödsfallen som sker under internering i Kina. Rapporter beskriver hemska händelser där Falun Gong-utövare avlider som en följd av brutal behandling och bristande medicinsk vård. Grymheten och brutaliteten i dessa tortyrhandlingar är obeskrivbar."

Rapporter från FN:s arbetsgrupp ger ytterligare bevis, "interneringen av Chen Gang, Zhang Wenfu, Wu Xiaohua, Liu Junhua, Zhang Jiuhai och Zhu Xiaofei är godtycklig och strider mot artiklarna 18 och 19 i Den universella deklarationen för mänskliga rättigheter och faller under kategori II av de fall som arbetsgruppen tar emot."

"Följaktligen begär arbetsgruppen att Kinas regering vidtar nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med situationen och agera i enlighet med normerna inom Den universella deklarationen för mänskliga rättigheter. De vill se att den kinesiska regeringen ratificerar Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Den nya publikationen ger också en introduktion av Falun Gong, dess kulturella och historiska rötter såväl som dess stora spridning i Kina. Den granskar även de kinesiska ledarnas upptrappade hat gentemot Falun Gong, hur de ansvariga planerade komplotten för att förtrycka Falun Gong och om själva förföljelsens natur och verkan.

Den sammanställer de tortyrmetoder som används i Kina, däribland utövares demonstrationer av tortyr som de själva utsatts för. Dessa foton fördes med stora risker i hemlighet ut från Kina.

Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter hoppas att denna nya publikation kan hjälpa allmänheten att förstå sanningen om den förfärliga situationen. De hoppas att fler människor sprider publikationen och gör sitt bästa för att få ett slut på denna förföljelse.

Publikationen som pdf: http://www.falunhr.org/reports/UN2004/UN2004.pdf

Källa: http://se.clearharmony.net/articles/200411/12611.html

AGERA NU

I FOKUS