Falun Gong-utövare från olika länder vinner tortyrprocess

Amerikansk domstol fastslår – immunitet gäller inte förövarna i förföljelsen av Falun Gong

NEW YORK (FDI) – Vi är uppmuntrade av förra veckans domstolsutslag, vilket fann två höga kinesiska ämbetsmän skyldiga för tortyrbrott, folkmord och andra brott mot mänskligheten.

Domarna har betydelse för de sammanlagt 47 rättsprocesser som inletts i 29 länder mot kinesiska ämbetsmän som aktivt har förföljt Falun Gong-utövare. Dessa rättsprocesser har blivit den största internationella och gemensamma rättsliga insatsen sedan Nürnberg-processerna. (pressmeddelande)

Trots press från den kinesiska regeringen avvisade inte domstolen ärendet, utan sände istället ett viktigt budskap till Kina: De som förföljer Falun Gong-utövare kommer att hållas ansvariga för sina brott, oavsett rang eller tjänsteposition.

Domstolen fann dessutom att brotten som begåtts av Pekings partisekreterare Liu Qi och Dalians borgmästare Xia Deren, inte bara kränker amerikansk och internationell lag, utan även kränker kinesisk lag. Ämbetsmännen saknar därför immunitet och befanns skyldiga för de brott de anklagats för.

Dessa rättsfall blir viktiga prejudikat för andra rättsprocesser mot kinesiska tjänstemän under amerikansk författning och federal lagstiftning.

Rättens rådgivande organ (council) kommer nu att arbeta för att dessa och andra svaranden officiellt vägras inträde till USA.

Domstolsutslaget

Onsdagen den 8 december antog domare Wilkin vid norra Kaliforniens distriktsdomstol skiljedomare Chens rekommendation och fann Liu och Xia skyldiga för brott genom överträdelser av internationella avtal, vilka Kina ratificerat, Kinas konstitution och lagstiftning, såväl som internationell lag.

Den amerikanska distriktsdomstolen avslog svarandesidans försök att få dessa ärenden avvisade och fastslog att: "Denna domstol lägger stor vikt vid målsägarnas faktiska och omfattande anklagelser och de bevis som stödjer deras anklagelser."

De båda ämbetsmännen stämdes under Alien Tort Claims Act och Torture Victims Protection Act (lagstiftning gällande Tortyrbrott utomlands, respektive Skydd av tortyroffer), vilket tillåter målsägare att föra rättsprocesser vid amerikanska domstolar mot förövare av tortyrbrott från andra länder.

Xia, borgmästare i Dalian, har spelat en aktiv roll i förföljelsen av partimedlemmar som är Falun Gong-utövare. Liu, som är Pekings partisekreterare och chef för Pekings olympiska kommitté, var tidigare även Pekings borgmästare, har gjort hetska offentliga uttalanden till stöd för utplåningspolicyn gentemot Falun Gong – vilken många människorättsexperter kallar folkmord. Under hans översinseende har Peking blivit navet i att arrestera Falun Gong-utövare som enligt sin lagenliga rätt inlämnar vädjansbrev till regeringen eller fredligt håller upp banderoller på Himmelska Fridens torg. Otaliga Falun Gong-utövare har torterats och dödats i Kinas huvudstad.

Liu stämdes av två kärande från Kina och tillsammans sex från Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Sverige och USA. Fastän det inte finns något som tyder på att någon av de anklagade direkt torterade någon, fann domstolen ändå att de båda var skyldiga till tortyr och andra allvarliga människorättsbrott, vilket baserades på en tillämpning av standarden för ansvarspositioner beträffande att understödja, underblåsa och konspirera, så som det tillämpats i flera fall under Alien Tort Claim Act och Torture Victim Protection Act i amerikanska domstolar.

I domarna slås fast att fastän "Folkrepubliken Kina uppenbart i hemlighet bemyndigar, men officiellt förnekar uppgifterna om att de anklagade har orsakat eller gett tillåtelse till de uppgivna människorättsbrotten... är sådana brott likväl förbjudna enligt kinesisk lag. De anförda handlingarna är därför inga handlingar utifrån tjänste- eller myndighetsutövning och inbegrips inte av FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act, lagstiftning angående immunitet) och immunitetsskydd för 'utländska ämbetsmän' föreligger därför inte."

Vi vill uppriktigt tacka Center for Justice and Accountability och deras advokater Joshua Sondheimer och Sandra Collive, såväl som till Morton Sklar, ordförande för World Organization Against Torture USA, för deras oförtröttliga arbete med detta ärende.

Advokat Terri Marsh kan nås på (202) 369-4977.

Sandra Colliver, vid The Center for Justice and Accountability, kan kontaktas på (415) 544-0444.

AGERA NU

I FOKUS