SVT:s program Existens med rubriken ”Vad är Falun Gong?”anmält till Granskningsnämnden

Underlag: Anmälan till granskningsnämnden gällande SVT:s program Existens del 4 med rubriken ”Vad är Falun Gong?” som sändes 28/4 2008

Sammanfattning

Programmet Existens, del 4, från den 28/4 skulle svara på frågan "Vad är Falun Gong?". Det lyckades inte eftersom programmet var osakligt, vilseledande och tog klar ställning mot Falun Gong på felaktiga grunder.

Sakfelen var följande:

I programtablån återges ett påstående utan angiven källa att Falun Gongs grundare skulle vilja skapa sin egen diktatur med rasistiska och kvinnofientliga förtecken. Detta är förtal av person. Detta saknar självklart grund men det ges inte möjlighet att bemöta något av detta i själva programmet. I själva programmet påstås bland annat att man inom Falun Gong skulle tro på jordens undergång, att man skulle vara emot kvinnans frigörelse och skyller jordens påstådda undergång på den, att det skulle vara förbjudet med rasblandning och att Falun Gong skulle vara sekteristiskt och hierarkiskt. Allt detta är fel och utövare av Falun Gong kunde inte alls känna igen beskrivningen av Falun Gong i programmet och inte heller något av det som sades om Falun Gongs grundare, Li Hongzhi. Frågan om homosexualitet, som Falun Gong i likhet med religionerna anser vara fel, togs också upp, men ingen fick chans att berätta att det inte innebär att man är emot homosexuella eller att man aldrig försöker tala om för icke-utövare hur de ska leva sina liv i något avseende. Utövare följer principerna Sanning, Godhet och Tålamod i relationerna med alla människor.

Bristen på opartiskhet visade sig på följande sätt:

Inte minst programmets underrubrik, En ond fiende gör ingen god, dömer Falun Gong som något ont på förhand. Många allvarliga påståenden fick stå oemotsagda. Man besvarade inte frågan Vad är Falun Gong. Orsaken var att varken de experter/kritiker som intervjuades eller redaktionen själva hade de kunskaper om kultivering som krävdes för att förstå Falun Gong. Dessutom var de saker som behandlades perifera inom Falun Gong eller icke existerande. En av experterna är flitig Falun Gong-kritiker som nära samarbetar med kinesiska ambassaden och konsulatet och har ekonomiska intressen i att hålla sig väl med den kinesiska regimen. De kritiska rösterna fick mer tid och var fler.

Det är viktigt att alla falska påståenden korrigeras eftersom allt negativt som sägs om Falun Gong i media världen över används av den kinesiska regimen i förföljelsen av Falun Gong. Även Falun Gong-utövares ansträngningar att mobilisera motstånd mot förföljelsen skadas av dessa osanna påståenden. Människor som inte själva har studerat Falun Gong kan knappast förbli opåverkade av Existens svartmålning av Falun Gong.

Kort svar på frågan: Vad är Falun Gong?

I programmet Existens den 28/4 med rubriken Vad är Falun Gong? presenterades en bild av Falun Gong som var gravt vinklad och vilseledande och på många punkter uppenbart felaktig. Fokus låg inte på att berätta vad Falun Gong är.

Falun Gong är en s.k. kultiveringsmetod där man förädlar både kroppen och själen. I likhet med de stora religionerna tror utövare på en djupare mening i livet som fortsätter efter det världsliga. Dessutom är livet en process av lärdomar och prövningar som kan leda människan till ett högre medvetande. Därför vinnlägger sig Falun Gong-utövaren i sitt dagliga liv om att vara en god människa och en god samhällsmedborgare. Man gör qigong-övningar och kroppen renas, vilket bidrar till ofta dramatiskt förbättrad hälsa. I boken Zhuan Falun lär sig utövarna vad det innebär att vara sann mot sig själv och andra, att vara god och välvillig och att vara tålmodig och tolerant. Det sista innebär att man lär sig att ta ett steg tillbaka och behålla lugnet när man blir trakasserad, och bemöta sina antagonister med välvilja och tålamod, vilket vanligtvis ger mindre lidande för båda parter. Detta är anledningen till att utövare som behandlats på det grymmast tänkbara sätt i kinesiska fängelser ändå kan behålla ett välvilligt sinne inför sina plågoandar. Den nu fängslade kristne människorättsadvokaten Gao Zhisheng besökte förföljda utövare i Kina och skrev följande till Hu Jintao och Wen Jiabao: "Genom min bekantskap med dessa troende blev jag djupt rörd av deras lugn när de berättade om sin aldrig tidigare skådade katastrof, deras medkänsla med dem som torterade dem och deras optimistiska syn på vår nations framtid. De här människorna tar mycket lätt på anseende och vinning. De fortsätter att tyst stötta medutövare vilkas liv är i fara på grund av det hänsynslösa förtrycket. Deras tålamod när de hjälper de sårbara barnen eller de äldre släktingarna till de Falun Gong-utövare, som antingen är olagligt internerade eller dödade, är utöver vad den vanliga människan kan föreställa sig eller förstå. Att ens tro kan ha en så stark inverkan på ens själ och moral är ofattbart."

I alla genuina kultiveringsmetoder förs kunskap vidare från Mästare (Lärare) till lärjunge och man följer endast en Mästare och hans metod. Målet i all kultivering är att nå fulländning och undvika att återfödas till jordelivet fler gånger. Det fungerar inte att stiga i två båtar samtidigt, man kommer ingen vart. Att kultivera fungerar alltså rent ”tekniskt” endast om man fokuserar på en metod. Vilken metod man väljer är upp till var och en, ingen får utsättas för något som helst tvång.

I det här perspektivet är de saker som programmet fokuserade på mycket perifera saker, vilka för de allra flesta inte har någon betydelse för kultiveringen men ändå står omnämnda på några få ställen bland dessa hundratals sidor, oftast för att utövare har frågat Mästare Li om dem. Dessa frågor har särskilt intresserat media så länge Falun Gong varit känt av den svenska allmänheten. Det handlar om vad Falun Gong säger eller påstås säga om homosexualitet, utomjordingar, jordens påstådda undergång, rasblandning och att Falun Gong skulle vara en sekt. Existens har även i sin tablå lagt till att det skulle finnas planer på diktatur med rasistiska och kvinnofientliga förtecken. För Falun Gong är allt detta endera icke-frågor eller rena galenskaper. En del är som hämtat direkt från kinesiska kommunistpartiets propaganda och en del är sådant som engagerar människor särskilt här i Väst.

Redan i början av programmet får man en klar uppfattning om att Falun Gong skulle vara politiskt. Det talas om politisk laddning när något har koppling till Falun Gong. De förtryckta är inte nödvändigtvis politiska även om det får politiska konsekvenser för förtryckarna. Den som saluför en politisk agenda sysslar med politik, inte den som avslöjar förtryckarna och kräver mänskliga rättigheter, även om det sker med metoder som kan verka politiska till sin natur. Mästare Li har många gånger uppmanat utövarna att inte blanda sig i politik. För att stödja de utsatta utövarna i Kina kommer Falun Gong-utövare utanför Kina att fortsätta avslöja den kinesiska kommunistregimens brott mot Falun Gong och andra grupper, oavsett vad protesterna kallas. Det brott som den kinesiska kommunistregimen begår mot Falun Gong är bortom de flesta människors fattningsförmåga. Det vi borde förstå är dock att regimen har sina tentakler överallt och begärligt suger åt sig allt som kunde rättfärdiga deras förföljelse.

Saklighet

SVT:s program Existens del 4, Vad är Falun Gong, innehåller grova sakfel som är vilseledande och svärtar ner Falun Gong. Man låter ett par ”experter” komma med falska anklagelser som när det gäller flera kontroversiella frågor får stå oemotsagda. Tittare som inte vet så mycket om Falun Gong har då ingen chans att genomskåda lögnerna och måste då rimligtvis dra slutsatsen att det ligger sanning bakom. Här nedan tas de viktigaste punkterna upp.

1. Programtablån svartmålar Falun Gongs grundare personligen som en diktator

På SVT:s webbsida stod bl.a. följande:

”Men vissa menar att Falun Gongs ledare och grundare Li Hongzhi vill skapa sin egen diktatur. Att Hongzhi i sina tal och texter bland annat talar om att jorden är på väg mot sin undergång, vilket i sin tur beror på allmänt moraliskt förfall, rasblandning, homosexualitet och kvinnans frigörelse. Och att det är en medveten strategi från hans sida att låta västvärlden tro att Falun Gong bara är en harmlös andlig meditationsrörelse.”

På ett annat ställe på webbsidan stod: ”Vad är Falun Gong? Harmlös rörelse eller rasistisk diktatur – möt anhängare och kritiker till Falun Gong

Förhandsinformation på TV-sida i dagstidning: Men kritikerna menar att falungongs ledare och grundare Li Hongzhi vill skapa sin egen diktatur med rasistiska och kvinnofientliga förtecken.

Det mesta av felaktigheterna i tablån kommer att behandlas nedan men de olika påståendena om diktatur finns bara nämnda i tablån och tillbakavisas med kraft här. Det här är inte bara dålig faktakoll (källa saknas, möjligen kan det vara redaktionens grundlösa åsikt). Det är också djupt kränkande, både mot Li Hongzhi personligen, mot alla svenskar som utövar metoden och de tusentals människor som hålls fängslade av den kinesiska kommunistdiktaturen för sin utövning. Anklagelsen ligger i linje med det kinesiska kommunistpartiets retorik i förföljelsen av Falun Gong. Antagligen har programmakarna insett sitt misstag och uteslutit detta ur programmet, men det har samtidigt medfört att påståendet står oemotsagt.

Inom kultivering ställer utövare krav på sig själva att leva efter egenskaperna sanning, godhet och tålamod, vilka utövare tror ingår i alla människors ursprung, men ingen fördömer den andre. Falun Gong-rörelsen har också antagit en löst organiserad form som inte innefattar något medlemskap. Utövare kommer till sin lokala grupp för att göra övningarna tillsammans och utbyta erfarenheter etc. Alla kommer och går när de vill. Ingen övertalar någon annan att fortsätta. På vilka grunder har redaktionen dragit sina slutsatser?

2. Vilseleder tittarna att känna sig lurade av Falun Gong

Programmet och programtablån försöker missleda tittarna att tro att Falun Gong luras, och att det skulle finnas en vilja att vilseleda och undanhålla information. Allt material finns emellertid att ladda ned från internet utan kostnad på webbsajten http://falundafa.org. Utövare hjälper också till att sprida kunskap om Falun Gong genom att bland annat donera böcker till biblioteken.

Programledaren påstår att Vasilios Zouponidis, som blev intervjuad i programmet, skulle ha sagt att: det är naturligt att "anhängarna" försöker tysta ner den här sidan av Falun Gong, dels är det svårt att förstå när man inte är tillräckligt insatt. Vasilios säger själv efter programmet att har han inte sagt att utövare (anhängare) medvetet försöker tysta ner något, utan detta har programledaren lagt i munnen på Vasilios.

På slutet intervjuas teaterbesökare angående Shen Yun. Man får det bestämda intrycket att man vill få fram att människor kommit dit utan att veta vad Falun Gong är. Efter att ha ägnat nästan 30 minuter åt att misstänkliggöra Falun Gong så kunde man lätt få för sig att dessa människor verkligen var ditlurade. Tyvärr har Existens inte hjälpt till att råda bot på människors okunnighet om Falun Gong, snarare tvärtom.

3. Felaktigt påstående om domedag eller jordens undergång

Programmet har felaktigt framställt att Falun Gongs grundare Li Hongzhi skulle har förutsagt att mänskligheten går mot en apokalyps eller domedag. I mitten av programmet nämns "... vägen till slutet" och utövaren som intervjuas får frågan om "... moraliskt förfall som skulle få jorden att gå under”. Även detta är i linje med den kinesiska regimens propaganda där man utmålar Falun Gong som en domedagssekt (eller ”evil cult” mm).

Mästare Li Hongzhi har vid flera tillfällen avvisat alla domedagsprofetior i sina tal på Falun Gong-konferenser:

Falun Gong erfarenhetsutbyteskonferens, New York 1998

Konferens i New York den 27–28 mars, 1999

Konferens i Chicago 26 juni, 1999

I Chicago sade Mästare Li att många, inklusive reportrar, inte förstår honom när han pratade om Dharma-slutperioden, utan tolkar det som domedagen. Dharma-slutperioden syftar på tiden 500 år efter Buddha Sakyamunis bortgång. Vi är nu inne i Dharma-slutperioden. Och det är också denna period Mästare Li talar om.

Programledaren har antagligen inte gjort något saklighetskontroll innan hon presenterar påståendet som fakta. Om hon gjort det hade hon funnit en bild som är raka motsatsen mot den som nu presenterades, nämligen att Mästare Li anser att jorden inte kommer att gå under.

4. Kvinnans frigörelse

Marie Carlsson som intervjuats av programledaren sade att Falun Gongs grundare har yttrat att ”kvinnlig frigörelse är inte bra heller”. Detta har programledaren tolkat som ”... kvinnans frigörelse är vägen till slutet”.

Li Hongzhi har aldrig någonsin sagt eller skrivit att kvinnans frigörelse skulle vara en av orsakerna till att världen skulle gå under så som programledaren felaktig framställde det. Kvinnans frigörelse har däremot tagits upp av Mästare Li några gånger för att ingående förklara den komplicerade relationen mellan man och kvinna. Det är en komplicerad diskussion om hur människor, såväl män som kvinnor, behandlar varandra illa, och kvinnors frigörelse kom till pga att kvinnorna behandlas illa av män. Han har även gett en historisk återblick och beskrivit mäns och kvinnors relationer långt tillbaka i tiden.

Ur tablån (se ovan): ”Men kritikerna menar att falungongs ledare och grundare Li Hongzhi vill skapa sin egen diktatur med rasistiska och kvinnofientliga förtecken.” Det finns över huvud inget kvinnofientligt i Li Hongzhis uttalanden eller i Falun Gong. Detta är en total förfalskning av verkligheten.

Madeleine Sjöstedt ansattes hårt angående rymdvarelser, homosexualitet och kvinnans frigörelse. Hon sade att hon inte höll med, men framför allt när det gällde frågan om kvinnans frigörelse gav intervjuaren henne en felaktig information om var Falun Gongs står. Eftersom Madeleine Sjöstedts svar var baserat på en falsk anklagelse så vet vi inte vad hon egentligen skulle ha velat svara.

Ref: New York 1997 (Book: Falun Buddha Fa Lectures in the United States, sid. 37) Se hela svaret längst ner.

Ref: Teaching the Fa at the Eastern U.S. Fa Conference, (New York, March 27–28, 1999, sid. 35)

5. Rasblandning och rasism

I tablån nämns både rasblandning och rasism (t.ex. ”Harmlös rörelse eller rasistisk diktatur”; jordens undergång som programledaren talar om skulle bl.a. bero på rasblandning). I slutet av programmet läses dessutom upp ett citat från ett tillfälle när Mästare Li besvarar frågor om rasernas ursprung. Man kunde från det lösryckta citatet få uppfattningen att Mästare Li vill få människor att undvika rasblandning men så är inte fallet. Många utövare är i äktenskap över rasgränserna och många utövare är också av blandad härkomst. Mästare Li har heller aldrig påstått att någon ras skulle vara högre och en annan lägre. Inom Falun Gong finns alla sorters människor, alla raser, socialgrupper etc. finns representerade. Ingen fick möjlighet att redogöra för detta i programmet.

Ref: Lecture in Sydney (Sydney March 3, 1996, sid 34)

6. Homosexualitet

Även frågan om Falun Gongs inställning till homosexualitet togs upp redan i tablån och budskapet att Falun Gong anser att homosexualitet är fel hamrades in grundligt under programmet. Men liksom när det gäller rasblandning så fick ingen utövare möjlighet att kommentera detta.

Homosexualitet har tagits upp vid några få tillfällen i Mästare Lis undervisning. Utövare försöker följa Sanning Godhet och Tålamod. Det innebär bl.a. att inte nedvärdera eller ännu mindre trakassera någon annan människa. Inom Falun Gong lever vi dock själva efter vissa principer och anser att man och kvinna är skapade till att leva tillsammans i äktenskapligt liv och att den sexuella akten har funktionen att man ska få barn och föra mänskligheten vidare. Det är samma synsätt som finns inom alla de stora världsreligionerna.

7. Falska påstående om New Tang Dynasty TV

Programledaren sade: ”På Internet hittar jag New Tang Dynasty TV som ska ha Li Hongzhi i toppen”, vilket också är ett sakfel.

Dr Huayi Zhang är styrelseordförande på NTDTV. Zhong Li är president. http://english.ntdtv.com/?c=244

Programledaren förvränger fakta på ytterligare en punkt i sin kommentar om en nyhet som NTDTV rapporterat om. Programledaren lät påskina att NTDTV skulle ha hittat på nyheten om Li Hongzhi som ett av världens genier – på tolfte plats. Nyheten handlar egentligen om en engelsk undersökning publicerad i bland annat den engelska tidningen Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1567544/Top-100-living-geniuses.html

Det kan nämnas att NTDTV är ett av de medier som skapats av utlandskineser, främst Falun Gong-utövare, med syfte att bryta igenom den kinesiska regimens informationsblockad. NTDTV är den enda tv-station som sänder ocensurerade program till tittare inne i Kina. Man rapporterar om förföljelsen av Falun Gong, om situationen för tibetanerna, MR-aktivisterna, miljösituationen, om SARS och AIDS osv.

8. Nils Olof Ericsson leder människor att tro att Li Hongzhi har skrivit en bok om utomjordingar

I programmet har Nils Olof Ericsson påstått att han fick en bok i Kina 1994. Man fick intrycket att boken mycket skulle ha handlat om utomjordingar. Visst har ämnet utomjordingar kommit upp i diskussioner men att Mästare Li skulle ha skrivit en sådan bok är lögn. Programledaren har inte kollat sanningshalten i uppgifterna hon fick från Ericsson. År 1994 var boken Kinesisk Falun Gong den enda boken som fanns publicerad. Där står inget om utomjordingar. I huvudboken Zhuan Falun från december 1994 nämns utomjordingar eller liv på andra planeter på ett fåtal ställen.

Vid de tillfällen som utövare frågat Mästare Li om utomjordingar så har han svarat och berättat om deras agerande och syfte med att komma till jorden. Han har gjort det bl.a. för att förklara för utövare varför de inte bör intressera sig för dem. Eftersom utomjordingar verkar vara ett av programmets huvudfrågor så borde redaktionen ha tagit reda på hur relevant det är att diskutera detta i en halvtimmes program om Falun Gong. Det är ett stort ämne som intresserar väldigt många människor men inom Falun Gong är det perifert.

9. Vems röst är det?

Det framgick inte i programmet vem det var som läste citaten ur Li Hongzhis tal. Det var inte Li Hongzhis röst. Man har t o m lagt på en ljudeffekt så att det låter som en ljudupptagning från en föreläsning. Mästare Li Hongzhi talar inte engelska. Vem har lånat sin röst till Li Hongzhi i Existens? Varför lästes det inte på svenska i ett svenskt program?

10. Sekteristiskt?

Sektstämpeln har satts på Falun Gong av det kinesiska kommunistpartiet och den är svår att bli av med eftersom den spreds så vida omkring även i Väst när förföljelsen startade år 1999. Även Existens ger sitt bidrag, utan att kolla om kriterierna för vad som kännetecknar en sekt stämmer på Falun Gong. Varken oberoende avhandlingar och grupper som hjälper före detta sektmedlemmar finner att kriterierna för sekt stämmer in på Falun Gong. Programledaren har inte kollat fakta, vilket hon borde ha gjort, särskilt som detta är helt i linje med kinesiska kommunistpartiets propaganda. I t.ex. den oberoende rapporten Bloody Harvest redogör författarna David Matas och David Kilgour mer ingående för varför Falun Gong inte stämmer inpå benämningen sekt (eng. "cult"). (Se sid 27 i rapporten på http://www.organharvestinvestigation.net/)

I förhandsinformationen på både SVT:s webbsida och på tidningarnas TV-sidor finns en bild på en pojke som man kallar ”Barnmedlem”, som är ämnad att föra tankarna till barn som lever under tvång och far illa i sekter. Skuggan från mikrofonen i pojkens ansikte förstärkte bilden av ett stackars förtryckt barn. En bild säger mer än tusen ord och påverkar människor även omedvetet. Varför har man valt just den bilden?

Det finns dessutom inga medlemmar över huvud taget inom Falun Gong, vi kallar oss utövare, och vi betalar inga avgifter. De enda som registrerar oss är den kinesiska ambassaden.

11. Hierarkiskt?

Åtminstone tre andra utövare förutom Vasilios Zouponidis talade med programmakarna i samband med dansgruppen Shen Yuns föreställning, utan att behöva fråga någon annan om lov. Det skulle aldrig tillåtas om FG var hierarkiskt eller auktoritärt, som det också påstods i programmet. Vasilios, som tog på sig den otacksamma uppgiften att medverka, trots att han anade vad som väntade, borde hedras för sin insats, men istället framställs han oförskyllt som någon sorts ledare. Det finns inga ledare inom Falun Gong. Utövarna betraktar Mästare Li som deras andlige lärare och ledsagare. Av respekt kallar vi honom enligt traditionen inom kultivering för Mästare eller Lärare.

Det finns heller ingen fast organisation utan utövare uppmuntras av Mästare Li att agera självständigt, men också samtidigt försöka samarbeta väl när det gäller att avslöja förföljelsen i Kina. Där inte verkligheten stödjer programmakarnas teser så hittar man på saker.

Opartiskhet

Programmet var genomgående mycket kritiskt mot Falun Gong och man kom inte i närheten av att vara opartisk: felaktigheter, feltolkningar, vinklingar, märkligt fokus, märkligt val av experter, ovidkommande inslag etc., allt till Falun Gongs nackdel.

1. Programmets underrubrik dömer på förhand

Underrubriken lyder: ”En ond fiende gör ingen god”, vilket bara kan tolkas som att man anser att Falun Gong inte är gott. Utan tvekan har programmakarna tagit ställning och är mycket partiska i en kontroversiell fråga, utan att kunna underbygga åsikterna med fakta. Man rättfärdigar sitt ställningstagande med felaktiga ”fakta”. Hela programidén verkar vara att framställa Falun Gong som något ont och att ”sätta dit” Falun Gong.

Partiskheten strider även mot det löfte som Eva Renström gav en utövare om att man inte skulle ta ställning i programmet.

2. Falun Gong fick ej möjlighet att svara

Programmet ger inte Vasilios Zouponidis, representanten från Falun Gong, möjlighet att bemöta de kontroversiella ämnena såsom domedag eller jordens undergång, kvinnans frigörelse och förtalande påståenden om Mästare Li Hongzhi personligen och ämnena behandlas på ett ensidigt sätt.

Enda gången dessa frågor nämndes i Vasilios närvaro i programmet så ställdes han inför en fråga som egentligen bestod av flera kontroversiella frågeställningar. Var och en av dessa hade behövt redas ut ordentligt, med tanke på deras brännande karaktär och de normer som nu råder i samhället. Det handlade om moraliskt förfall, om att detta skulle leda till jordens undergång, att det moraliska förfallet skulle bestå i kvinnans frigörelse och homosexualitet. Av dessa besvarades endast frågan om jordens undergång kort, men det framgick inte att Mästare Li anser att jorden INTE ska gå under.

Av de tre frågor som var de huvudsakliga slagträna mot Falun Gong, homosexualitet, kvinnans frigörelse och utomjordingar, så var det bara den sista frågan som utövare fick chansen att besvara.

Detta strider även mot ett annat löfte som Eva Renström gav en annan utövare via mail och telefon, att utövare skulle få bemöta alla påståenden i programmet.

3. ”Världsligt” angrepp på andlig utövning

Troligtvis berodde partiskheten i programmet på att det saknades kompetens för att gå in på vad Falun Gong är. En artikel i tidningen Epoch Times som just handlar om Existens del 4 beskriver dilemmat: ”Sannolikt har Existens tagit på sig ett omöjligt uppdrag, att försöka granska äpplen utifrån kriterierna för päronhttp://www.epochtimes.se/articles/2008/05/04/14877.html Man har mätt Falun Gong utifrån normer som varit gällande i samhället endast en kort tid, vilket naturligtvis inte kan ge en rättvisande bild av Falun Gong som följer universella och tidlösa principer.

Det kan lätt konstateras att de saker som man fokuserade på i programmet är sådant som omnämns på endast ett fåtal ställen i det digra textmaterial som finns på webbsajten. Alltså har man fokuserat på perifer information inom Falun Gong.

4. Valet av experter

I programmet intervjuades Marie Carlsson som forskar och undervisar vid Göteborgs universitet, Institutet för Globala Studier, och hennes svar ger klart besked om att hon inte vet något om den andliga utövningen som kallas kultivering (vilket bevisas av att hon tycker att Mästare Li är krävande – bl.a. för att man som utövare bara får tro på Falun Gong). Det hade varit bättre att fråga någon som vet något om kultivering; även det att tåla att bli trakasserad, det vill säga att uppvisa tålamod, fann hon märkligt. Trots att det i all genuin kultivering är bland det första man måste klara.

Även den ihärdige Falun Gong-kritikern Nils Olof Ericsson får uttala sig om sitt möte med Falun Gong i Kina 1994, etc. Att en person som har nära förbindelser med kinesiska ambassaden och konsulatet och ekonomiskt intresse av att hålla sig väl med den kinesiska regimen, tillåts uttala sig om Falun Gong måste strida mot kravet på opartiskhet.

Varför valdes då dessa personer som inte givit prov på någon andlig förståelse? Är det för att de kan läsa Mästare Lis skrifter på originalspråket? Är i så fall den som kan läsa grekiska automatiskt expert på Kristendomen och kan tolka Bibeln?

5. Kritiska röster fick mer tid i programmet

De kritiska rösterna fick mer utrymme och programledaren tog själv en negativ ställning till Falun Gong utan att backa upp sina påstående med fakta. En del viktiga uttalanden från Vasilios under den filmade intervjun har undanhållits från programmet, enligt uppgifter från honom själv. Till exempel fick han inte bemöta den kontroversiella frågan om homosexualitet. Även utövaren Pirjo Svensson intervjuades framför kameran men den intervjun togs inte med.

När Marie Carlsson fick frågan om det finns något positivt med Falun Gong blev hon avbruten mitt i meningen.

6. Trosfrihet inte för alla

Om man bortser från alla lögnerna så återstår Existens kritik av Falun Gongs syn på den moraliska nedgången i samhället, med bl.a. fri sex inklusive homosexualitet och droganvändning och att vi vet om att det finns utomjordingar även här på jorden. Vi anser att vi har rätt till vår tro beträffande ovanstående ämnen. Utövare av Falun Gong påtvingar inte Falun Gongs principer på andra. Utövarna har respekt för alla människor och försöker inte ändra på andra. Det är upp till var och en om man vill kultivera eller ej. Men Existens verkar inte praktisera trosfrihet. De saknar tolerans, respekt och förståelse för troende människor och deras principer, och blir därmed själva intoleranta mot sådana som de försöker framställa som intoleranta.

7. Ovidkommande inslag

Mitt bland rörliga bilder på utövare som gör övningarna visas kort en gammal kvinna som gör någon rörelse som inte är Falun Gong, samtidigt som hon räcker ut tungan. Hon hörde absolut inte dit. Det var tydligt att där fanns en avsikt bakom att klippa in henne. Vilken?

Reportern presenterade en serie filmer på nakna badande människor m m vilket var påfallande malplacerat i ett program som skulle svara på vad Falun Gong är. Man kunde istället ha använt tiden till att låta utövarna besvara fler av de kritiska rösterna.

Ytterligare några felaktigheter

Det sägs att Falun Gong har hundratals miljoner utövare, vilket är en klar överdrift och man har inte kollat fakta. Vi anser att det rörde sig om upp till c:a 100 miljoner utövare innan förföljelsen startade.

Det sägs att man gör fysiska och mentala övningar, vilket leder tanken till vanliga qigongmetoder. Vi gör inga mentala övningar, men vi följer moralprinciper i det dagliga livet i både tankar och handlingar

Det sägs att religionsfriheten tillämpas alltmer i Kina men att om något krockar med partiet så tillåts det inte. En mer konsekvent tillämpning av moralprinciperna och det stora antalet utövare är det som skiljer ut Falun Gong. I själva verket är det många fler grupper än Falun Gong och tibetanska munkar som förföljs brutalt i Kina även nu, inklusive de kristna.

Det kompletta svaret om ”kvinnans frigörelse” ur "Teaching the Fa in New York City", 1997, av Li Hongzhi, från vilket det citerades i programmet. http://www.falundafa.org/book/eng/lectures/1997L.html#_Toc511984049

Question: Does spending my husband’s money count as losing virtue (de)?

Teacher: That’s how the relationship is between a husband and wife, so this problem doesn’t exist. Why do you raise this question now? Because people have corrupted these human ethics. Nowadays some people advocate women’s liberation, which is a sensitive issue. Some people say that “We women suffer too much; women should be liberated; men and women should be equal; we women should be stronger.” Why is this happening? It’s because some men treat women terribly, who then feel wronged. I can tell you that when this society becomes degenerate, it’s very hard for people to see the factors behind the degeneration or how the degeneration came about; everyone likes to discuss the issue from within the issue.

Actually, let me tell you that this type of advocacy for women’s liberation is also something that only occurs after the degeneration of humankind. It’s not that women are being mistreated by men; rather, men are also mistreating men, women are also mistreating women, and men are also mistreating women; it’s just that men’s mistreatment of women is more noticeable. Actually, there are also women who have power and mistreat men. This is caused by the moral degeneration of the entire society. The fact is, the relationship between a man and a woman is one between strength and gentleness, so women’s being oppressed by men is more obvious. But let me tell you why I say that this situation is wrong, and that the advocacy of “independence” and “self-reliance” for women is wrong. People today always judge ancient people with modern people’s degenerate notions, and think that women were oppressed in ancient times. It’s actually not at all how modern people imagine it. In ancient China—in the entire world, actually, as Western society was the same—men knew how to treat their wives, and were considerate and cared for their wives; and wives also knew to be considerate of their husbands—that was the way yin and yang[35] coexisted. If two yangs meet they fight; it doesn’t work if two yins meet, either. Yin and yang just supplement and complement each other, and are interdependent in their coexistence like this.

But nowadays, think about it, everyone: Once women’s liberation is advocated, women feel they’re oppressed and that they should stand up. But then what happens? Divorce, fighting, abandoned children, and other social problems emerge. The fundamental cause isn’t whether women are liberated, but the degeneration of human society’s morality—isn’t this the cause? This is the fundamental cause. In solving a problem, if what’s fundamental isn’t dealt with and the phenomenon is resolved within the phenomenon, it can only result in resolving the old problem while a new problem comes along, and society develops in an ever distorted way. In today’s society many people evaluate a problem from within the specific problem and try to resolve a crisis with a combative approach, which can never resolve it. Humankind doesn’t know why it has become this way in recent times. When they always address something within that thing, they make all kinds of laws to impose restrictions. But when people’s hearts aren’t good, new, warped, and worse problems arise; then they make more laws. Humankind is sealing itself off like this, and in the end it seals itself off to the point that it has no way out at all. What’s more, these things bring with them many, many social problems.

According to the theory of yin and yang, females should be gentle and not strong. Males are yang and strong, while females are yin and gentle. When strength and gentleness are put together, it’s sure to be really harmonious. Nowadays, it’s not that men like to mistreat women, but that this society has degenerated. Both men and women are mistreating others. At the same time, there’s been a reversal of yin and yang in modern times, and it’s most noticeable in China. Look at the athletes—women always win more medals, while men seldom win medals. I’m just illustrating a point. Why is it that yin is very strong and yang is very weak in everything? This factor is caused by the reversal of yin and yang. And then there’s the side-effect of advocating so-called women’s liberation. It is the degeneration of society’s morality that causes the changes in people’s hearts in society. Actually, deep down inside, women don’t like their husbands to be like lambs or like women, right? They hate that their husbands aren’t manly enough and can’t be strong and tough. But when men do get strong and tough, women can’t deal with it. Isn’t that true?

People don’t know to look for the fundamental causes of the degeneration of all humankind’s phenomena and of everything else. They resolve specific problems within the specific problems: when problems arise here, they make laws; when problems arise there, they make laws; and in the end you’re sealed off as if you’re caged in and can’t move. Eventually the laws can offer no way out. Lawmakers all want to regulate others; they haven’t thought about how the laws in turn regulate them as well. Humans are suffering because of what they’ve created for themselves—isn’t that the way it is? That’s why you shouldn’t follow the current of the distortion of society’s values, drift with the tide, or push the waves—“Since everyday people want to do it this way, we’ll follow their lead.” [This is] why I say we can’t be like everyday people. Everyday people can’t see these things.

Humankind’s ultimate way out doesn’t lie in using a bunch of “laws” to keep people in line, but in cultivating virtue (de) across the land. If people’s morals improved, there wouldn’t be any such thing as people mistreating others, and people would respect each other—could there still be so many bad people? Even the police wouldn’t be needed. “If I behave better on my own than when you policemen are watching me, what are the police needed for?” If everyone cherished virtue, what would laws be needed for? As you all know, in ancient China—it was the same in other parts of the world—when the human moral standard was very high, there weren’t those laws. They didn’t have laws! There was only the very simple King’s Law. People used morals as the standard for judging good and bad. Whether what you did was right depended on your moral values. “This person has no virtue”—this sentence alone would judge him. The county judges also decided cases this way. A person without virtue would be flogged with bamboo, and if that wasn’t enough he’d be beheaded—“This person is no longer human, off with his head.” He corrupted human ethics, so he was done away with. Living in this world, humans have human moral standards and human codes of moral conduct. Without these things they’re just like animals, so why keep them? And shouldn’t they be eliminated? It’s already very difficult to turn around the thinking of today’s humankind. You’ve seen the situation with women that’s occurred today. But aren’t things the same in other arenas? There are too many social problems in human society. The only way out is to make people’s hearts upright.

AGERA NU

I FOKUS