Uttalande om domslutet angående demonstrationsplats framför kinesiska konsulatet

Den 20 juni 2011 meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg ett domslut som innebär att Svenska föreningen för Falun Dafa ”ska tillåtas att, i enlighet med polismyndighetens beslut från 7 januari 2011, hålla allmän sammankomst vid Grönsakstorget på trottoaren längs med kanalen vid hörnet mitt emot Lilla Korsgatan”.

Ärendet visar hur det kan gå när den kinesiska regimen genom sitt konsulat i Göteborg vill utöva makt över den svenska polisens arbete.

Bakgrund

Den 7 januari 2011 fick föreningen polistillstånd för att hålla demonstration på önskad plats på trottoaren längs kanalen mitt emot Lilla Korsgatan där kinesiska konsulatet ligger. Efter klagomål från konsulatet ändrade polisen den 7 mars 2011 sitt beslut och flyttade demonstrationsplatsen cirka 15 meter längre bort längs kanalen. Som motivering hänvisade polisen till Wienkonventionens bestämmelser om ”konsulatlokalernas okränkbarhet”.

Föreningen ansåg att beslutet var ensidigt grundat på det kinesiska konsulatets intressen och att ingen hänsyn tagits till svenska medborgares rättigheter eller deras fredliga uppträdande på demonstrationsplatsen. Polisens beslut att inskränka vår rätt till sammankomst på allmän svensk mark är oförenligt med lagarna i ett demokratiskt samhälle och strider mot grundlagen och internationella lagar. Dessutom var det helt irrelevant att hänvisa till Wienkonventionen när det rörde sig om demonstrationer som alltid har varit fullständigt fredliga och ordnade.

Föreningen överklagade beslutet genom sin jurist Niklas Ericson hos Advokatfirman Åberg, men polisen ändrade inte sitt beslut, vilket ledde till att ärendet gick vidare till Förvaltningsrätten.

Domslut

Den 20 juni 2011 kom Förvaltningsrättens domslut som ger föreningen rätt att demonstrera på önskad plats. Domslutet lyder: ”Polismyndigheten har inte visat att föreningens sammankomster har stört den allmänna ordningen eller hindrat trafiken. […] Det enda som har framkommit i målet är att det kinesiska konsulatet, mot vilken den allmänna sammankomsten riktar sig, har framfört klagomål.”

Beträffande Wienkonventionen säger domslutet att ”Polismyndigheten har visserligen ett ansvar, enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser […] för att skydda främmande staters beskickning från alla intrång och andra störningar” men att utredningen inte har visat att ”föreningens sammankomster på den sökta platsen är ett sådant hot mot ordning och säkerhet eller så störande för konsulatet att den grundlagskyddade, och därmed mycket starka, mötes- och demonstrationsfriheten kan inskränkas …”.

Enligt domslutet var polismyndighetens ändrade beslut inte befogat och föreningens överklagan bifalls därmed.

Historik

Pga påtryckningar från konsulatet har Polismyndigheten under åren 2005-2010 inskränkt föreningens demonstration till särskild plats med samma motivering. Föreningen ansåg även tidigare att den anvisade platsen, som låg mittemot en parkeringsplats, inte uppfyllde ändamålet, att rikta vår protest mot konsulatet.

Men av hänsyn till de enskilda poliser som i onödan tvingades rycka ut till Grönsakstorget för att beskåda och ”övervaka” några få fredliga demonstranter varje gång konsulatet satte in sina ”påtryckningar”, har föreningen accepterat den särskilt anvisade platsen.

Men åren gick, förföljelsen i Kina pågår fortfarande och rapporter om dödsfall, brutal tortyr och oräkneliga interneringar i arbetsläger fortsätter att komma från Kina. Därför ansökte föreningen om att återfå sin gamla demonstrationsplats och fick tillståndet den 7 januari 2011. Glädjen blev dock kortvarig, eftersom kinesiska konsulatet åter började pressa Göteborgspolisen.

Förföljelsen pågår

Förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina har uppmärksammats av Amnesty, förra utrikesministern Anna Lindh, kanadensiske premiärministern Stephen Harper, FN:s kommission för mänskliga rättigheter, Europaparlamentet och andra organisationer och personer.

De oberoende utredarna, kanadensarna David Matas och David Kilgour har i rapporten ”Bloody Harvest” (http://organharvestinvestigation.net/) redovisat resultaten från sina undersökningar där de kommit fram till att Falun Gong-utövare har dödats för sina organs skull.

Uppskattning av rättssystemet i Sverige

Som avslutning vill föreningen framföra sin uppskattning av att rättssystemet i Sverige fungerar, men mellan 2005 och 2010 var det en främmande regims förlängda arm som lyckades med att inskränka svenska medborgares rättigheter.

Svenska föreningen för Falun Dafa

Sakkunnig i ärendet: Chowa Choo 0705-40 59 98

Kontaktperson: Viveka Enoksson 0739-89 32 33

AGERA NU

I FOKUS