Varför Falun Gong inte är någon ”sekt”

2011-09-12 Vad är Falun Gong?

Beskrivning av Falun Gong
Falun Gong är inte "andningsövningar"

Varför Falun Gong inte är någon "sekt"

Det är mer korrekt, rättvisande och upplysande att använda termer som qigongmetod eller “andlig utövning” för att beskriva Falun Gong, i stället för att använda uttrycket ”sekt”. Falun Gong passar inte ihop med vare sig ordböckers definitioner av sekt eller med försök som har gjorts till kriterieindelning för att knyta fenomen till begreppet sekt, inte heller hjälper ordets negativa bibetydelse läsaren till en bra förståelse.

När Ian Johnson på Wall Street Journal, som fick Pulitzerpriset för sina reportage om Falun Gong i Kina, ombads definiera Falun Gong, svarade han: ”Jag anser att en sekt vanligtvis utgör en utbrytargrupp från en existerande religion. Falun Gong är dock inte en sådan…”

Falun Gong är verkligen ingen sidogren eller undergrupp till någon religion. Det är en metod som lärdes ut i enskildhet under tusentals år innan den offentliggjordes 1992. Den har sitt ursprung i traditionell kinesisk kultur, men är distinkt och åtskild från andra metoder i Kina, såsom religionerna buddhism och taoism. En del av terminologin är gemensam med dessa religioner, men Falun Gong har utvecklats oberoende av dem.            

Kanske missuppfattningen ibland härrör från att utövare talar om att ha övertygelse eller tro på Falun Dafa. Ordet övertygelse/tro (belief och faith) kan direkt få människor att tänka på religion. Vad utövare refererar till är deras övertygelse om principerna Sanning, Godhet, Tålamod.

Många kristna i väst skulle tycka att det var besvärande och kanske till och med förolämpande om någon påstod att de tillhörde en ”luthersk sekt”, ”baptistisk sekt” eller ”romersk-katolsk sekt”. Ändå vore det en mer korrekt användning av ordet, enligt en av dess innebörder.

Det är värt att notera att ordet sekt bär en starkt negativ laddning inom vissa västerländska språk, såsom franska och tyska.

Bibetydelserna hos ordet sekt skapar ofta en psykologisk distans mellan läsaren och gruppen som avses. Ordet marginaliserar eller förringar en grupp. Om en sekt inte är mycket udda eller besynnerlig, anses den åtminstone befinna sig i samhällets utkant, inte helt respektabel eller tagen på allvar.

Falun Gong utövas idag av åtskilliga miljoner i över 100 länder. I Kina växte metoden till att omfatta ett stort antal människor inom alla segment i samhället. Enligt en undersökning som regimen beställde, beräknades antalet Falun Gong-utövare i början av 1999 vara över 70 miljoner, ett antal som översteg medlemmarna i kommunistpartiet. Falun Gong var inte någon marginalgrupp i Kina på den tiden, inte heller förtjänar metoden den negativa etiketten “sekt” när den tar plats internationellt.

Beskrivning av Falun Gong

Falun Gong (även benämnd Falun Dafa) är en urgammal form av qigong. Utövningen förfinar kropp och sinne, genom genom långsamma övningsrörelser och meditation. Vissa har kallat qigong för "kinesisk yoga".

Dock skiljer sig Falun Dafa från andra qigongformer då den går bortom syftet att förbättra hälsan och må bra. Utövningen grundas på de tre principerna: Sanning, Godhet och Tålamod (Zhen, Shan, Ren). Genom att göra övningarna och studera undervisningen inom Falun Dafa, vill utövare förbättra sig och vara goda personer, genom att i sin vardag följa dessa principer.

Falun Gong är inte "andningsövningar"

Qigong-utövning har en lång tradition inom österländsk kultur. Under de tidiga morgontimmarna kan man i Kinas parker runt om i landet se människor göra olika typer av qigong. Många av dessa metoder innehåller olika slags andningsövningar.

Falun Gong kommer från denna qigongtradition och är en avancerad form av qigong. Falun Gongs övningar har dock inga andningsövningar eller andra tekniker, utan andningen sker naturligt.

Till skillnad från annan qigong sträcker sig Falun Gong förbi syftet med sjukdomshelande och att stärka hälsan. Grunden är principerna Sanning, Godhet och Tålamod och utövare ser dessa principer eller egenskaper som universums natur och söker att förbättra sig genom att följa dem. Att förbättra sig som person kan benämnas som självkultivering. I kultiveringen försöker utövaren att släppa själviska beteenden som egenvinning, avundsjuka, girighet osv. (att höja ens xinxing, ett kinesiskt ord för hjärtats/sinnets natur, moral) för att återvända till sin ursprungliga och rena natur. Falun Gong är således inte enbart en väg till hälsa och välbefinnande utan en väg till ens sanna jag.

Att benämna eller etikettera Falun Gong som "andningsövningar" är inte bara formellt fel utan trivialiserar utövningens natur och djupa innebörd.

AGERA NU

I FOKUS